Lake Martin: Yamaha Taste the Bait - shallow strategies