Bassmaster Video
Ott DeFoe's Day 3 kicker at Sam Rayburn